Bilder i CMYK och RGB:
RGB
CMYK

Pressmeddelande:
HINT PDF